Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "tư tưởng"

Khởi động Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023

Khởi động Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” sẽ quay trở lại

14/05/2023

Tập huấn Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tập huấn Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức chương trình Tập huấn Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

20/12/2022

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

Các tập thể, cá nhân liên hệ doanthanhnien@hpu2.edu.vn  để tư vấn nộp bài cuộc thi Viết chính luận về bảo vệ nền tảng

16/06/2022

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Báo cáo viên: GS,TS Hoàng Chí Bảo - Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng,

05/11/2021

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của

18/05/2021

Hội thi Ánh sáng soi đường 2021 quay trở lại

Hội thi Ánh sáng soi đường 2021 quay trở lại

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ IV, năm 2021

14/05/2021