Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "giáo dục phổ thông"

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo

03/10/2022

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông Hà Nội

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông Hà Nội

Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông.

06/08/2022