Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "đổi mới"

Thanh niên tham gia chương trình Động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Thanh niên tham gia chương trình Động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố

10/01/2022