Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "Đại hội Đảng"

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 4/11, đoàn viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 tích cực theo dõi  “Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại

04/11/2021

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngảy 19/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại

21/05/2021